FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड १९ (दोश्रो लहर) सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

, ,

सूचना ! सूचना!! सूचना!!!

कोभिड १९ रोकथाप तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

,

अहिले सम्मको कोभिड १९ सम्बन्भि खर्च ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर स्थागन सम्बन्धी मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

,

कोभिड १९ विरद्ध खोपको Online Pre-Registration गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना .। link www.vaccine.mohp.gov.np

वन्दवन्दी थप गरिएको सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूभना !!!

कोभिड १९ रोकथाप तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

कोभिड १९ सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

वन्दवन्दी थप गरिएको सम्बन्धमा मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

Pages